ประกาศความเป็นส่วนตัวและการให้ความยินยอมในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
Privacy Notice and Consent of Personal Data Protection

ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ถูกเก็บรวบรวมโดยบริษัทฯ มีความจำเป็นต่อกระบวนการจะซื้อจะขายทรัพย์สิน รวมถึงการทำธุรกรรมอื่นๆที่ต้องมีการทำสัญญาภายใต้ธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านได้ให้ข้อมูลเพื่อประกอบการทำธุรกรรมเกี่ยวกับ เรื่องดังกล่าวเท่านั้น โดยที่บริษัทฯจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯได้อาศัยฐานทางกฎหมายในการดำเนินการ ได้แก่ ฐานความจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญาตามมาตรา 24 (3) ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรมดังกล่าว

ในกรณีท่านต้องการทราบถึงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการใช้ข้อมูลส่วนบุ คคลของบริษัทฯ ท่านสามารถติดต่อบริษัทตามข้อมูล และ QR Code ด้านล่างนี้ได้

Any personal data collected by the company is necessary for the process of buying and selling property or other transactions that requires doing contract under the company’s business. The company will use the personal data that you have provided to carry out the transactions regarding such matter(s) only. The company will keep your personal data confidential in accordance with the conditions stipulated by law, which relies on legal bases for processing, including the necessity to perform the contract according to Section 24 (3) of the Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019) to collect and use your personal data for the benefit of such transactions.

In the event that you would like to know more details about the company's use of personal data, you can contact the company by using the information and QR Code below.

บริษัท อินซาฟ ภูเก็ต พันวา จำกัด
Insaf Phuket Panwa Limited

ที่อยู่: 28 ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 Address: 28 Soi Sukhumvit 13 Klongtoey-Nua Sub-district, Wattana District, Bangkok 10110
อีเมล์: insaf@insafassets.co.th
Email: insaf@insafassets.co.th